Re: WANTED: Web interface developers

emag, nice mods the ipkg.sh script.  I have cleaned it up a little and instead of having:

desc=$5 " " $6 " " $7 " " $8 " " $9 " " $10 " " $11 " " $12 " " $13 " " $14 " " $15 " " $16 " " $17 " " $18 " " $19 " " $20 " " $21 " " $22 " " $23 " " $24 " " $25 " " $26 " " $27
print "<tr><td>" $1 "</td><td>" desc "</td><td><a href=\"ipkg.sh?action=remove&pkg=" link "\">@TR<<Uninstall>></td></tr>"

you could change that to this:

print "<tr><td>"
for (i=5;i<=NF;i++){printf "%s ", $i }printf "\n"
print "</td><td>" desc "</td><td><a href=\"ipkg.sh?action=remove&pkg=" link "\">@TR<<Uninstall>></td></tr>"

and achieve the same thing.  It looks a little cleaner smile

152

Re: WANTED: Web interface developers

Those interested in the webif need to join our efforts on the new webif. Please join #x-wrt on freenode for more information. Alpha packages are already being posted. Screenshots at http://www.bitsum.com/smf/index.php?topic=267.0 .

I've posted this in several threads now, because we've had difficulties getting people to centralize their work. This new webif will be used in White Russian RC6 when we're done with it.

153

Re: WANTED: Web interface developers

FYI, I just added emag's IPKG.SH patch to show descriptions on packages. Thanks emag.

154

Re: WANTED: Web interface developers

I made a few modifications to the display as well so that its more readable. Here's the final output so far:

http://www.bitsum.com/images/ipkg.png

Re: WANTED: Web interface developers

I've spent a while browsing through the posts on this thread.  I am not a coder, nor a developer, though I do use openwrt on my router.  I've been using the version from Lazutkin's page but from this last screenshot and what I've read, this project seems very interesting and I'm quite interested in giving it a try on my router.

Can anyone direct me to where I can download this, or better, where updated versions are kept.  Also, is this project still being activly developed.  From the most recent post being only a few days ago it seems like it is, but I wanted to be sure.

156 (edited by Travis 2006-09-20 00:15:58)

Re: WANTED: Web interface developers

myself and db90h and a few others are activily developing it
http://www.bitsum.com/smf/index.php?board=17.0
https://developer.berlios.de/projects/xwrt/
you can also join us on irc in the #x-wrt channel
We appreciate anyone who wants to test it and give us feedback

Re: WANTED: Web interface developers

Getting an error on the firewall page

"awk: /usr/lib/common.awk: No such file or directory"

Any suggestions.  I'm assuming I need to create this file, but i'm unsure what needs to go in there.

Thinking this error might be caused by my use of Lazutkin's GUI for openwrt and i believe I remember reading somewhere that he uses a different meathod for his firewall info.

Re: WANTED: Web interface developers

It appears that you may still have the old firewall page, I just checked the package on my router and it works, did you use the -force-overwrite when you installed and did you reboot the router after installing, our common.awk is not in the /usr/lib/ folder it is in /usr/lib/webif/

Re: WANTED: Web interface developers

Upgraded webif^2 from r958 to r1108.
The style is broken and the OpenWRT logo is messed up. duplicated overlaying each other.

Re: WANTED: Web interface developers

do a hard refresh (ctrl + refresh in firefox) or clear your cache, this is becuase of a change in styles.

Re: WANTED: Web interface developers

cheers

162

Re: WANTED: Web interface developers

======================================= Common.txt ============================================
lang => Albanian
# Common
Settings saved => Ndryshimet u ruajtën
Settings not saved => Ndryshimet nuk u ruajtën
Save Changes => Ruaj Ndryshimet
Apply Changes => Konfirmo Ndryshimet
Clear Changes => Anulo Ndryshimet
Review Changes => Rishqyrto Ndryshimet
Host Name => Emri Strehuesit
Uptime => Në Linje
Load => Ngarkesë
Version => Verzioni
Categories => Kategoritë
Subcategories => Subkategoritë
more... => më shumë...
Add => Shto
Remove => Anulo
Warning => Vini Re
Password_warning => Ju nuk keni vënduar ndonjë fjalëkalim (password) për Pamjen e webit dhe SSH akcesit
Ju lutem shkruani një tash (pseudonimi në kërkuesin tuaj është root)

# Categories
Info => Info
About => Rreth ne
Router Info => Info i routerit

Status => Statusi
Connections => Konekcionet
DHCP => DHCP
Wireless => Wireless

System => Sistemi
Password => Fjalëkalimi
Settings => Organizimi
Installed Software => Programet të Installuara
Firmware Upgrade => Vëndro Firmware të ri

Network => Rrjeti
LAN => LAN
WAN => WAN
Wireless => Wireless
Advanced Wireless => Avancimi i Wirelessit
Hosts => Hostet e Konfiguruar


# 'About' page
Copyright => E Drejtë e Autorit

GPL_Text => Ky program është free software; ju mund të ridistribuoni dhe të
modifikoni të njejtin nën termet e GNU General Public License 
publikuar si Free Software Foundation; gjithashtu si një verzion 2
nga licenca, apo (si opcion i juaj) në ndonjë verzion tjetër.

Contributions by => Kontribuar nga
Layout based on => Pamja bazuar
by => nga


No config change. => Asnjë konfigurim nuk u bë.
Config discarded. => Konfigurimi i ndryshimeve që ju bëtë, u anulua.
Config changes: => Këto ndryshime u ndryshuan:
Updating config... => Duke ndryshuar konfiguracionin...


# 'Router Info' page
Firmware Version => Verzioni i Firmwarit
Kernel Version => Verzioni Kernelit
Current Date/Time => Data/Koha e Saktë
MAC Address => Mac Adresa


# 'Connections' page
Connection Status => Statusi Konekcionit
Physical Connections => Konekcioni Psiqik
Router Connections => Konekcionet e Ruterit


# 'DHCP' page
DHCP leases => DHCP qiraja
IP Address => IP Adresa
Name => Emri
Expires in => Skaduar në


# 'Wireless Status' page
Wireless Status => Statusi Wirelessit

# 'Password' page
Password Change => Ndrysho Fjalëkalimin
New Password => Fjalëkalimi i Ri
Confirm Password => Konfirmo Fjalëkalimin

# 'System Settings' page
System Settings => Ndryshime të Sistemit
Host Name => Emri i Hostit
Language => Gjuha

# 'Installed Software' page
Installed Packages => Paketat të Installuara
Update package lists => Rifresko listën e paketave
Uninstall => Fshij
Install => Installo


# 'Firmware Upgrade' page
Firmware format => Formati i firmwarit
Error => Gabim
done => U kry me sukses
Invalid_formt => Formati Firmwarit është i Paligjshëm
Erase_JFFS2 => Fshij JFFS2 particionin
Options => Opcionet
Firmware_image => Imazhi i Firmwarit për ta ngarkuar
Upgrade => Modernizo
Upgrading... => Duke modernizuar...

# 'LAN Settings' page
LAN Settings => Ndryshimet në LAN
LAN Configuration => Konfigurimi i LAN
Netmask => Netmaska
Default Gateway => Porta pa u Prekur
DNS Servers => DNS Serveri
DNS Address => DNS Adresa

Note => Shënim

# 'WAN Settings' page
WAN Settings => Ndryshimet në WAN
WAN Configuration => WAN Konfigurimi
PPTP Server IP => PPTP IP e Serverit
Connection Type => Tipi Konekcionit
No WAN => Asnjë
DHCP => DHCP
Static IP => IP Statike
IP Settings => Ndryshimet në IP
PPP Settings => Ndryshimet në PPP
Redial Policy => Veprimi i Linjës
Connect on Demand => Konekto në Kërkesë
Keep Alive => Mbaj të Konektuar
Maximum Idle Time => Koha Maximume e Pritjes
Redial Timeout => Koha Bosh e Redialit
MTU => MTU
Username => Pseudonimi


# 'Wireless Configuration' page
Wireless Configuration => Konfigurimi i Wirelessit
Wireless Interface => Interfejsi i Wirelessit
WEP Key => WEP Qelësi
Selected WEP Key => WEP Qelësi i Selektuar
WPA PSK => WPA PSK
ESSID => ESSID
Channel => Kanalli
RADIUS IP Address => IP Adresa e RADIUSIT
RADIUS Server Key => Qelësi i SERVERIT të RADIUSIT
Enabled => Lëshuar
Disabled => Ndalur
ESSID Broadcast => ESSID Transmetimi
Show => Trego
Hide => Fsheh
WLAN Mode => WLAN Mënyra
Access Point => Pika e Akcesit
Client => Klienti
Bridge => Urë
Ad-Hoc => Ad-Hoc
Operation mode => Funksionim Mënyre
Encryption Settings => Ndryshimet e Enkriptimit
Encryption Type => Tipi i Enkriptimit
PSK => PSK
WPA Mode => WPA Mënyra
WPA Algorithms => WPA Algoritmet
WEP Keys => WEP Qelësat

# 'Advanced Wireless Configuration' page
Advanced Wireless Configuration => Konfigurimi i përhapur i Wirelesit
WDS Connections => WDS Konekcionet
MAC Filter List => MAC Filtër Lista
Filter Mode => Filtër Mënyra
Allow => Lejo
Deny => Refuzo
Set => Vendos
Settings => Ndryshimet
Automatic WDS => WDS Automatike

# "Hosts" page

MAC Address => MAC Adresa
Configured Hosts => Hostet e Konfiguruar
DHCP Static => DHCP Statik
Host Names => Emrat të Hostit

Up => Sipër
Down => Poshtë
Edit => Modifiko
Delete => Fshij
Save => Ruaj
Cancel => Anulo

Forward => Dërgo
Accept => Prano
Drop => Lësho

Firewall => Firewalli
Firewall Rules => Ligjet e Firewallit
Firewall Configuration => Konfigurimi i Firewallit

New Rule => Një Ligj i ri
Match => Trego (Match)
Target => Shenjë (Target)
Port => Porti

Protocol => Protokoli
Source IP => Burimi i IP
Destination IP => Destinacioni i IP
Source Ports => Portat Burimor
Destination Ports => Portat në Destinacion

Forward to => Dërgo në
Port => Port

Helptext ESSID => Emri i Wireless Rjetit tënd
Helptext DNS save => Ju duhet të ruani ndryshimet në këtë faqe para se të shtoni/fshini DNS serverë

Helptext Operation mode => Kjo ndryshon operacionin të rrjetit tuaj pa tel. Duke selektuar 'Klient (Urë)' nuk do të ndryshojë interfejsin e rrjetit tuaj. Ajo vetëm do të ndryshoj disa parametra në rrjetin pa tel e cila len limitin për urë të interfejsit.
Helptext Encryption Type => 'WPA (RADIUS)' është e pranuar vetëm në qoftë se është në mënyre pune (Pika e Akcesit).
'WPA (PSK)' nuk punon në Ad-Hoc mënyrë.
Helptext IP Settings => IP ndryshumet janë opcionale për DHCP dhe PPTP.Në qoftë se ju beni ndonjë ndryshim, atëherë ato janë të paprekura në rastin e DHCP serveri do të jet i padisponueshëm.
Helptext Idle Time => Numri i sekondave pa trafikun e internetit që janë në ruter duhet të pritin para se të diskonektohen nga interneti (Vetëm Konektimi me kërkesë)
Helptext Redial Timeout => Numri i sekondave për pritje pasi që të mos pranoj përgjigje nga provideri të cilën provoni të lidheni.
=============================================================================================

common.txt Translated in Albanian

163

Re: WANTED: Web interface developers

We have a full web interface develloped by our company on openwrt.

We could share it back with the communities, let me know if you are interested.

It have all configurations for Lan,Wan,Wireless,Firewall,QOS, Detailed stats, update and backup form web, VPN...


Let me know if you are interested

Re: WANTED: Web interface developers

TrickerZ wrote:

I've been working a lot on the webif interface.  I think most of my code is modular, but some may be kinda proprietary to my specific setup.  I have added port forwarding, dhcp client list, set time (by ntp or manually but still needs a tweak), timezone, WAN MAC address changing (MAC cloning), change wifi transmit power, MAC filtering, DMZ, and network statistics graphing through rrdtool and cron.  I have some other stuff relevent only to our senior design project as well.  If you are interested in any of my code for webif, let me know.

I am interested in WAN MAC address Cloning, would you please share me the your code for that ?

Thanks,

John

165 (edited by gongjijiao 2008-12-24 07:33:34)

Re: WANTED: Web interface developers

how to get the values of $p $root in /etc/httpd.conf.
I use the httpd.conf file in my ARM Development Tools, but it does not work. how can I fix it.

cat /etc/httpd.conf
.asp:text/html
/cgi-bin/webif:root:$p$root
/cgi-bin/webif:admin:$p$root
.svg:image/svg+xml
.png:image/png
.gif:image/gif
.jpg:image/jpg